Obsah příbalové informace léčivého přípravku Vandor 500 mg potahované tablety

Ve velikosti písma (v bodech): 12 | 16 | 18 | 20

12 inverzně | 16 inverzně | 18 inverzně | 20 inverzně


Příbalová informace: informace pro uživatele

Vandor 500 mg potahované tablety

sp.zn. sukls313850/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vandor 500 mg potahované tablety

mikronizované flavonoidy (obsahující 90 % diosminu a 10 % ostatních flavonoidů vyjádřených jako hesperidin)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Vandor a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vandor užívat
  3. Jak se přípravek Vandor užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Vandor uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Vandor a k čemu se používá

Vandor obsahuje mikronizované flavonoidy, které obsahují diosmin a ostatní flavonoidy vyjádřené

jako hesperidin. Vandor patří do skupiny přípravků označovaných jako vasoprotektiva, která

stabilizují kapiláry (krevní vlásečnice), zvyšují jejich odolnost, a zvyšují napětí žilní stěny. Omezuje

tvorbu otoků.

Vandor se používá u dospělých k léčbě následujících stavů:

v nohou, otok nohou, bolest, noční křeče nohou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vandor užívat

Neužívejte přípravek Vandor:

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vandor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Akutní ataka hemoroidálního onemocnění:

Pokud máte akutní ataku hemoroidálního onemocnění, můžete užívat přípravek Vandor jen krátkou dobu. Pokud nedošlo k žádnému zlepšení, poraďte se s lékařem.

Pokud se Váš stav v průběhu léčby zhoršuje, tj. pokud pozorujete zvýšené krvácení z konečníku, krev ve stolici nebo máte podezření na krvácející hemoroidy, konzultujte to s lékařem.

Léčba přípravkem Vandor nenahrazuje specifickou léčbu jiných onemocnění konečníku.

Chronická žilní nedostatečnost:

V případě žilní nedostatečnosti by měla být léčba kombinována se zdravým životním stylem, abyste dosáhl(a) co nejlepších výsledků. Vyhněte se nadměrnému pobytu na slunci, nadměrnému teplu, dlouhému stání, nadváze. Chůze a používání speciálních (kompresivních) punčoch může zlepšit krevní oběh v dolních končetinách.

Pokud se Váš stav v průběhu léčby zhoršuje, což se může projevit jako zánět kůže, zánět žil, tvrdnutí podkožní tkáně, silná bolest, kožní vředy nebo atypické příznaky, např. náhlý otok jedné nebo obou nohou, musíte to konzultovat s lékařem co nejdříve.

Vandor není účinný při snižování otoků dolních končetin, pokud jsou způsobeny onemocněním srdce,

jater nebo ledvin.

Máte-li jakékoli otázky, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Vandor

Interakce nejsou dosud známy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství: Podávání přípravku Vandor v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení: Vzhledem k chybějícím údajům o vylučování léčivé látky do lidského mateřského mléka se

ohledně možnosti kojení při probíhající léčbě poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Vandor nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Vandor užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

prvních 4 dnů, poté 4 tablety denně (tj. 2 tablety 2krát denně) po dobu následujících 3 dnů.

Udržovací dávka je 2 tablety denně (tj. 1 tableta 2krát denně). V této indikaci je přípravek Vandor určen pouze pro krátkodobou léčbu.

Způsob podání

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.

Délka léčby

Užívejte přípravek Vandor každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař. Nepřestávejte s léčbou bez předchozí konzultace s lékařem. Pokud máte nějaké otázky týkající se délky léčby, poraďte se

s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vandor, než jste měl(a)

Pokud jste si vzal(a) více tablet přípravku Vandor, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Nejčastěji hlášené příznaky zahrnují průjem, pocit na zvracení, bolest břicha, svědění a vyrážku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vandor

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Je-li již téměř čas na další dávku, vynechanou dávku neužívejte a vezměte si následující dávku v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže je uveden seznam hlášených nežádoucích účinků:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Průjem, trávicí obtíže, pocit na zvracení, zvracení

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Zánět tlustého střeva

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu Vyrážka, svědění, kopřivka

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Bolest břicha.

Ojedinělý otok obličeje, rtů, víček. Výjimečně Quinckeho edém (náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Vandor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Vandor obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg mikronizovaných flavonoidů (obsahujících 450 mg diosminu a 50 mg ostatních flavonoidů vyjádřených jako hesperidin).

Jádro tablety: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, želatina, magnesium-stearát, mastek.

Potahová vrstva tablety: bílý vosk, glycerol, hypromelosa 2910, makrogol 6000, natrium-lauryl- sulfát, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), magnesium-stearát.

Jak přípravek Vandor vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Vandor jsou potahované tablety.Jsou to růžovo-béžové oválné bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Balení obsahuje 30, 60, 90 nebo 120 potahovaných tablet v PVC/Al blistru. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika

Výrobce

HELP S.A., 10 Valaoritou street, Metamorphosis 144 52, Athens, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 5. 2023